Fundusze unijne

Program Środki Instytucja Pośrednicząca
WRPO 1.3.1 Regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WRPO 6.3.1 Regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WRPO 6.5 Regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
POWER 1.1.1 Krajowe Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
WRPO 6.1 Regionalne Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maluch+ Rządowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Erasmus Krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Inkubacja Start-upów

Program: WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość projektu: do 100 tys. zł, w tym na inwestycje do 50 tys. zł, w zależności od Pośrednika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w początkowej fazie działalności, którzy:
• istnieją nie dłużej niż 2 lata;
• działają na terenie województwa wielkopolskiego;
• są innowacyjni, tj. produkt, usługę, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
• usługi doradcze: pozyskiwanie finansowania, inwestora zewnętrznego, analiza finansowa, wykorzystanie umiejętności miękkich, strategie biznesowe, ochrona własności intelektualnej, marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, biznesplan;
• powszechne usługi okołobiznesowe: rachunkowe, doradztwo prawne i podatkowe, kadry i płace, sekretariat;
• usługi specjalistyczne: analizy laboratoryjne, networking, transfer technologii, audyty;
• udostępnienie infrastruktury: powierzchnia biurowa, laboratoria, salki konferencyjne, sprzęt i oprogramowanie;
• wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika. Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu np. co do branży, w której powinien działać.
Więcej informacji:
informacje o naborze – inkubacja startupów
Programy inkubacji znajdują się na stronach internetowych Instytucji Otoczenia Biznesu wybranych do realizacji działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego:
Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości
Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o.
Turecka Izba Gospodarcza
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Prometeia Capital
YouNick Technology Park

Samozatrudnienie

Program: WRPO 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poziom dofinansowania: 20 528,00 zł + wsparcie pomostowe
Minimalny wkład własny: 2 522,00 zł
Termin przyjmowania wniosków: 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.; 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego, powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:
• osoby ubogie pracujące;
• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat;
• osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
• imigranci oraz reemigranci;
• osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w wysokości:
• 1 514,50 PLN netto/miesiąc – podstawowe wsparcie pomostowe;
• 637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
• 637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
Udzielenie dotacji poprzedzone jest:
• Konsultacją z doradcą zawodowym,
• Szkoleniami w zakresie „ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii” oraz warsztatami sporządzania biznesplanu,
• Złożeniem wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanem;
Uwaga:
Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty przydzielane są osobom należącym do jednej z poniższych grup priorytetowych:
• osoby pracujące;
• osoby bezrobotne;
• osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
• osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
• osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.
Więcej informacji:
informacje o projekcie WARP
strona projektu WARP
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.pl

Wsparcie procesów adaptacyjnych

Program: WRPO 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poziom dofinansowania: 95%
Maksymalna wartość projektu: w zależności od pośrednika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem z pracy lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika
Na co można otrzymać dofinansowanie:
• doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
• pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne;
• szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe;
• subsydiowane zatrudnienie;
• dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia;
• wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz indywidualnymi usługami doradczymi o charakterze specjalistycznym;
Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika. Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu.
Więcej informacji:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
EDUFIN sp. z o.o.
DAILY SCHOOL
ALTER EGO
MM CONSULTING
FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU
CENTRALNA AGENCJA ROZLICZEŃ
CITYSCHOOL

Maluch+

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Termin przyjmowania wniosków: moduły 2-4: 07.09.2020-16.11.2020
Poziom dofinansowania: do 80%
Maksymalna wartość projektu:
• 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
• 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
Minimalny wkład własny: 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Moduł 3: Utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna. (Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki).
Koszty tworzenia nowych miejsc opieki mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub bieżących, z wyłączeniem kosztów budowy w zakresie wykonywania nowego obiektu budowlanego lub kosztów zakupu nieruchomości, w szczególności:
• przebudowa obiektu budowlanego;
• zakup i montaż wyposażenia;
• zakup pomocy do prowadzenia zajęć;
• wyposażenie i montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
• koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu;
• koszty certyfikacji i pozwoleń;
• koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;
• koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji, w tym koszty naboru dzieci, promocji i informacji;
• koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej;
• koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów;
Moduł 4: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
Uwaga:
Beneficjentów zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres 5 lat.
Więcej informacji:
informacje o naborze – maluch+
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 0 663 300 687

Erasmus

Program: Erasmus dla młodych przedsiębiorców/ Erasmus Global
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: od 01.02.2019 do 31.01.2022 (Erasmus) lub do 31.03.2021 (Erasmus Global)
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu: do 6600 euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
• Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat;
• Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej lub innych krajów biorących udział w programie;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie finansowe na pokrycie przez Młodego Przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z pobytem stażowym u Przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obejmujących koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, w szczególności:
• comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju);
• możliwość pracy i zdobywania doświadczenia u zagranicznego przedsiębiorcy, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności;
• dostęp do specjalistycznej wiedzy;
• budowanie sieci kontaktów i silnych relacji;
• doskonalenie umiejętności językowych;
Uwaga:
Długość stażu za granicą może trwać:
• u partnera w Europie od 1 do 6 miesięcy (Erasmus),
• u partnera w USA (Stan Pensylwania i Nowy Jork), Singapurze lub Izraelu maksymalnie 3 miesiące (Erasmus Global);
Więcej informacji:
informacje o naborze – erasmus dla przedsiębiorców
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202
lista operatorów – erasmus dla przedsiębiorców