Fundusze unijne

Zakres tematyczny Program Środki Instytucja Pośrednicząca
szkolenia, doradztwo, podnoszenie kwalifikacji zawodowych POWER 2.21:
akademia menadżera,
sukcesja,
krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
WRPO 1.3.1 regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
POIR 2.3.6 krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POIR 2.5 krajowe Polska Agencja Rozwoju
Baza Usług Rozwojowych regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Erasmus dla młodych przedsiębiorców krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
żłobki, przedszkola WRPO 6.4.1 regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WRPO 8.1.1 regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Maluch+ rządowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
energia,
ochrona środowiska
Energia Plus rządowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
cyfryzacja i automatyzacja POIR 2.4.1 krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Akademia menadżera

Program: POWER 2.21 Akademia Menadżera
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków:
20.06.2020 do 30.06.2021
31.07.2020 do 31.05.2022
Poziom dofinansowania: do 80%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro, mali i średni przedsiębiorcy planujący przeszkolić osoby na stanowisku kierowniczym lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej, realizowane za pośrednictwem operatorów obejmujące:
• diagnozę potrzeb MŚP;
• diagnozę luk kompetencyjnych właścicieli i kadry menedżerskiej;
• przeszkolenie właścicieli i kadry menedżerskiej;
Przy czym wsparcie szkoleniowe lub doradcze powinno być zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, wynikać z przeprowadzonej diagnozy i mieścić się z zakresie Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla MŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca. PARP umieścił na stronie internetowej operatorów, do których mogą się zgłaszać przedsiębiorcy, chcący skorzystać z powyższych usług doradczych.
Usługa doradcza udzielana będzie przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis.
Więcej informacji:
informacje o naborze + lista operatorów – akademia menadżera
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Sukcesja

Program: POWER 2.21 Sukcesja w firmach rodzinnych
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do 01.12.2021
Poziom dofinansowania: do 90%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 10%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: firmy rodzinne, w których:
• przedsiębiorstwo prowadzone jest w oparciu o osobistą pracę co najmniej 2 członków rodziny (przy czym przynajmniej 1 z nich ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem);
• członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
• wsparcie doradcze w diagnozie sytuacji w firmie oraz określeniu potencjalnych szans i zagrożeń;
• pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym;
• doradztwo z zakresie opracowania strategii sukcesji;
• sesje coachingowe z psychologiem biznesu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej w firmie;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla firm rodzinnych, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny. Operatorem, który realizuje usługi doradcze w ramach projektu jest DGA S.A.
Więcej informacji:
informacje o naborze – sukcesja
strona operatora – sukcesja
DGA S.A.
magdalena.franciszczak@dga.pl
tel. 61 859 59 00

Inkubacja statrtupów

Program: WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór IOB został zakończony, lista wybranych IOB poniżej.
Poziom dofinansowania: do 85%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Instytucje Otoczenia Biznesu*
Na co można otrzymać dofinansowanie:
usługi potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) – kompleksowy program inkubacji poparty analizą popytu, obejmujący m. in.:
• diagnozę indywidualnych potrzeb;
• udostępnienie infrastruktury;
• powszechne usługi okołobiznesowe np. rachunkowe, prawne;
• usługi doradcze np. finansowe, opracowanie modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskanie inwestora;
• usługi specjalistyczne związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży np. uzyskanie ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu handlowego;
• wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
Uwaga:
*Wsparcie skierowane jest do MŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca.
UMWW po rozstrzygnięciu konkursu umieścił na stronie internetowej informację do których IOB będą mogły się zgłaszać start-upy zainteresowane wsparciem.
Usługi będą świadczone w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wysokość pomocy na jednego Beneficjenta Ostatecznego – 300 tys. zł, w tym wsparcie inwestycyjne do 200 tys. zł.
Okres inkubacji nie może trwać dłużej niż 2 lata.
Preferowany udział przedsiębiorstw działających w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Więcej informacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań.
ocenaformalna1@umww.pl
tel. 61 6266 177, 61 6266 192
informacje o naborze – inkubacja startupów

lista IOB:
lista operatorów – inkubacja startupów
lista projektów

Programy inkubacji znajdują się na stronach internetowych Instytucji Otoczenia Biznesu wybranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego:
Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości
Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o.
Turecka Izba Gospodarcza
DC Centrm sp. z o.o.
Pro Design sp. z o.o.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Prometeia Capital
YouNick Technology Park

Granty na Eurogranty

Program: POIR 2.3.6 Granty na Eurogranty
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 01.04.2021 do 27.01.2022
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu:
•    projekt ze studium wykonalności dla samodzielnie aplikujących – 280 060,00 zł;
•    projekt ze studium wykonalności dla aplikujących w konsorcjum – 239 310,00 zł;
•    projekt bez studium wykonalności dla samodzielnie aplikujących – 64 000,00 zł;
•    projekt bez studium wykonalności dla aplikujących w konsorcjum – 23 250,00 zł;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach programów UE zarządzanych centralnie: LIFE, KREATYWNA EUROPA , HORYZONT EUROPA i SINGLE MARKET PROGRAMME, w szczególności:
•    organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym podróże służbowe;
•    poszukiwane partnerów do projektu;
•    przygotowanie wniosku/aplikacji, w tym studium wykonalności;
•    korekta wniosku/aplikacji;
•    prezentacja wniosku przed komisją;
•    usługi doradcze;
•    koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem projektu;
•    tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej;
Uwaga:
Przedsiębiorca składający wniosek aplikacyjny w konsorcjum występuje jako koordynator, lider work package lub członek konsorcjum (partner);
Więcej informacji:
informacje o naborze – granty na eurogranty
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07, 0 801 332 202

Akceleratory

Program: POIR 2.5 Programy Akceleracyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 09.11.2018 do 31.12.2021
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu: 250 tys zł, przy czym:
• do 200 tys. zł dofinansowanie projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia
• do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:
• posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
• nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
programy akceleracyjne dla start-upów, przy aktywnym udziale odbiorców technologii, tj. średnich i dużych przedsiębiorców obejmujące przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikację hipotez badawczych oraz przetestowanie produktów i technologii, w szczególności:
• usługi mentorskie i doradcze;
• wsparcie specjalistów z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, prawa i aspektów biznesowych;
• szkolenia i warsztaty;
• networking łączący start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów);
• analiza umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycena spółki;
• opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii;
• dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów;
• analiza własności intelektualnej;
• pozyskanie przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users;
• przedstawienie swojego projektu na wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych;
• pozyskanie dodatkowych inwestorów spośród funduszy VC;
• promocję projektu;
Uwaga:
Program prowadzony jest przez 10 operatorów. Ich zadaniem jest przyspieszenie rozwoju polskich startupów poprzez m.in. doprowadzenie do etapu testowania ich rozwiązania w dużych spółkach, a przy tym zwiększenie skali ich działalności. Więcej informacji u operatorów programu:
Polska Przedsiębiorcza
Startup Spark 2.0
KPT
IDEA Global
INDUSTRYLAB II
AccelUP
Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.
Więcej informacji:
informacje o naborze – akceleratory
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Baza Usług Rozwojowych

Program: Podmiotowy System Finansowania
Instytucja udzielająca wsparcia: Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych
Termin przyjmowania wniosków: do 31.03.2023
Poziom dofinansowania:
• mikroprzedsiębiorstwo – do 80%;
• małe przedsiębiorstwo – do 70%;
• średnie przedsiębiorstwo – do 50% ;
Maksymalna wartość projektu: do 6250,00 zł netto na 1 pracownika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników w modelu popytowym – przedsiębiorca samodzielnie wybiera usług ęz Bazy Usług Rozwojowych, która odpowiada na jego indywidualne potrzeby rozwojowe, m. in.:
• studia podyplomowe;
• kursy, szkolenia, warsztaty;
• coaching, mentoring;
• doradztwo;
• e-learning;
• egzaminy;
Uwaga:
Poziom dofinansowania uzależniony jest od spełnienia przez beneficjenta następujących kryteriów:
• przedsiębiorca działa w branży smart specialisation;
• projekt obejmuje wsparciem pracowników w wieku 50+;
• projekt obejmuje wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach;
• projekt obejmuje usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji;
Więcej informacji:
informacje o naborze – bur
operatorzy w Wielkopolsce – bur
strona operatora – bur
Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych
ul. Górecka 115
61-475 Poznań
biuro@spoldzielnia.org
tel. 61 887 11 66

Erasmus

Program: Erasmus dla młodych przedsiębiorców/ Erasmus Global
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: od 01.02.2019 do 31.01.2022 (Erasmus) lub do 31.03.2021 (Erasmus Global)
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu: do 6600 euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
• Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat;
• Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej lub innych krajów biorących udział w programie;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie finansowe na pokrycie przez Młodego Przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z pobytem stażowym u Przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obejmujących koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, w szczególności:
• comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju);
• możliwość pracy i zdobywania doświadczenia u zagranicznego przedsiębiorcy, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności;
• dostęp do specjalistycznej wiedzy;
• budowanie sieci kontaktów i silnych relacji;
• doskonalenie umiejętności językowych;
Uwaga:
Długość stażu za granicą może trwać:
• u partnera w Europie od 1 do 6 miesięcy (Erasmus),
• u partnera w USA (Stan Pensylwania i Nowy Jork), Singapurze lub Izraelu maksymalnie 3 miesiące (Erasmus Global);
Więcej informacji:
informacje o naborze – erasmus
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202
lista operatorów – erasmus

Żłobki

Program: WRPO 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 28.06.2019 r., nie przewiduje się naboru w 2021 r.
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
• tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń) i dofinansowanie bieżącej działalności przez 12 miesięcy;
• wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych;
• usługi opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych;
• nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego;
• aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3;
• wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
• aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami;
• poprawa dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami;
Uwaga:
Działania w ramach projektu muszą być skierowane do:
• osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3;
• osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3;
• osób będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;
• przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie z jednostkami administracji publicznej lub podmiotami ekonomii społecznej oraz obejmujące aktywizację zawodową osób bezrobotnych, powracających na rynek pracy.
Więcej informacji:
informacje o naborze – żłobki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193

Przedszkola

Program: WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 08.08.2019 r., nie przewiduje się naboru w 2021 r.
Poziom dofinansowania: do 85%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 15%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
• tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy;
• rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci;
• wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy;
Uwaga:
Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich oraz te, które zapewnią wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub też które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
Więcej informacji:
informacje o naborze – przedszkola
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193

Maluch+

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Termin przyjmowania wniosków: moduły 2-4: 07.09.2020-16.11.2020
Poziom dofinansowania: do 80%
Maksymalna wartość projektu:
• 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
• 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
Minimalny wkład własny: 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Moduł 3: Utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna. (Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki).
Koszty tworzenia nowych miejsc opieki mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub bieżących, z wyłączeniem kosztów budowy w zakresie wykonywania nowego obiektu budowlanego lub kosztów zakupu nieruchomości, w szczególności:
• przebudowa obiektu budowlanego;
• zakup i montaż wyposażenia;
• zakup pomocy do prowadzenia zajęć;
• wyposażenie i montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
• koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu;
• koszty certyfikacji i pozwoleń;
• koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;
• koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji, w tym koszty naboru dzieci, promocji i informacji;
• koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej;
• koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów;
Moduł 4: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
Uwaga:
W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego.
Beneficjentów zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres 5 lat.
Więcej informacji:
informacje o naborze – maluch+
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 0 663 300 687

Energia

Program: Energia Plus
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły od 01.10.2020 do 17.12.2021
Poziom dofinansowania: do 50%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
przedsięwzięcia służące zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez działania inwestycyjne, w szczególności przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia surowców wtórnych, ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, poprawę efektywności energetycznej oraz obejmujące nowe źródła ciepła i energii, w tym zasoby geotermalne, np.;
• budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych poprzez technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe, technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody i systemy zamkniętych obiegów wody;
• modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
• modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
• energooszczędne systemy napędowe;
• instalacje łagodnego rozruchu, falowniki do pomp i wentylatorów;
• energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania;
• wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej;
• energooszczędne systemy oświetleniowe;
• prostowniki napędów sieciowych;
• niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych;
• odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, systemy geotermalne, pompy ciepła, kogeneracja;
• termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych;
• rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń;
• modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych;
• modernizacja procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej;
• wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością;
• nowe źródła ciepła i energii elektrycznej – budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub ciepło pochodzące z kogeneracji;
• modernizacja rozbudowa sieci ciepłowniczych;
• przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
• budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, itp.;
Uwaga:
NFOŚiGW na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej podejmuje decyzję o formie udzielenia wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji lub pożyczki.
Więcej na temat parametrów pożyczki: pożyczki dla przedsiębiorców
Więcej informacji:
informacje o naborze – energia plus
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
energia.plus@nfosigw.gov.pl

Przemysł 4.0 – Pilotaż

Program: POIR 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 28.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
Poziom dofinansowania: do 85%, w tym pomoc na usługi doradcze do 50%
Maksymalna wartość projektu: 800 tys. zł
Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych;
Na co można uzyskać dofinansowanie:
projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej (https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/420/Za-4—zakres-minimalny-mapy-drogowej.pdf), w szczególności obejmujące:
• usługi opracowania mapy drogowej,
• usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
• zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:
• BigData oraz działania związane z analizą danych;
• Roboty przemysłowe;3
• Przemysłowy Internet rzeczy;
• Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
• Cyberbezpieczeństwo;
• Chmura obliczeniowa;
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
• Sztuczna inteligencja;
• Blockchain;
• Druk addytywny (druk 3D).
Uwaga:
• Grant stanowi pomoc de minimis w zakresie usług doradczych oraz regionalną pomoc inwestycyjną w zakresie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
• okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
• Maksymalna wartość kosztów, dot. opracowania mapy drogowej nie może przekroczyć 100 tys. zł;
Więcej informacji:
informacje o naborze – przemysł
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 lub 0 801 332 202