Fundusze unijne

Polska jest beneficjentem czwartej już perspektywy Funduszy Europejskich. W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności będziemy mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro. Pochodzą one z następujących funduszy unijnych:

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
• Europejski Fundusz Społeczny+,
• Fundusz Spójności,
• Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
• Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wielkość dofinansowania inwestycji w woj. Wielkopolskim wynosi 25%, przy czym dla podregionu poznańskiego:
• 20% – w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku,
• 15% – w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą liczyć na dodatek związany z intensywnością pomocy:
• 10% dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających między 50 a 250 osób i o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro),
• 20% pomocy dla mikro- lub małych firm (zatrudniających mniej niż 50 pracowników i o rocznym obrocie nieprzekraczającym 10 mln euro).

W latach 2021-2027 będziemy realizować następujące programy:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko:
bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska, bezpieczny i ekologiczny transport
budżet: 113,4 mld zł

Planowane nabory:

PROGRAM NA CO? DLA KOGO? KIEDY?
 FENX Działanie 01.01
Efektywność energetyczna
Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach Przedsiębiorstwa 29.03.2024-29.05.2024
FENX Działanie 01.04
Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
Rozwijanie recyklingu odpadów Przedsiębiorstwa 31.10.2024-30.12.2024
Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ Przedsiębiorstwa 31.10.2024-30.12.2024
FENX Działanie 02.02
Rozwój OZE
 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej;
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu;
Przedsiębiorstwa 29.03.2024-29.05.2024

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność gospodarki, skierowane do przedsiębiorców oraz sektora nauki
budżet: 37,1 mld zł

Planowane nabory:

PROGRAM NA CO? DLA KOGO? KIEDY?
FENG Działanie 1.1
Ścieżka SMART
Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw w ramach realizacji procesu B+R+I: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw MSP 27.06.2024-24.10.2024

PARP

FENG Działanie 1.1
Ścieżka SMART
Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw w ramach realizacji procesu B+R+I: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa inne niż MSP 27.06.2024-24.10.2024

NCBR

FENG Działanie 1.1
Ścieżka SMART
Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw w ramach realizacji procesu B+R+I: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO 10.01.2025-28.03.2025

NCBR

FENG Działanie 2.9
Seal of excellence
Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”.
Instrument skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu HE.
przedsiębiorstwa, które otrzymały certyfikat SoE z programów UE 10.06.2024-02.08.2024

NCBR

FENG Działanie 2.10
IPCEI
Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów uznanych za Projekty Ważne będące przedmiotem zainteresowania całej UE – IPCEI (important projects of common European interest).

Projekty te posiadają wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnieć w danym sektorze. Obejmują fazę badań i rozwoju oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii. Mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej, ani działalności komercyjnej.

Przedsiębiorstwa 13.05.2024-21.06.2024

NCBR

 

FENG Działanie 2.12
Granty na eurogranty
Wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE.
Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.
MŚP 18.04.2024-17.04.2025

PARP

FENG Działanie 2.25
Promocja marki innowacyjnych MŚP
Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki.
Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na  tych rynkach.
MŚP 28.05.2024-19.06.2024

EXPO Japonia
PARP

15.10.2024-28.11.2024

PARP

FENG Działanie 3.1
Kredyt ekologiczny
Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.
W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.
Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.
MŚP 25.04.2024-25.07.2024

17.10.2024-30.12.2024

BGK

16 programów regionalnych:
każde województwo posiada własny program finansujący inwestycje na jego terenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, kultury, infrastruktury społecznej i ochrony środowiska, technologii cyfrowych, energetyki oraz transportu
budżet: 155,4 mld zł

Planowane nabory:

PROGRAM NA CO? DLA KOGO? KIEDY?
FEW Działanie 6.4
Wsparcie pracowników i pracodawców
regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji onkologicznej Przedsiębiorstwa,
Administracja publiczna,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Partnerzy społeczni,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Instytucje nauki i edukacji
04.2024
FEW Działanie 6.7
Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe
Edukacja włączająca:

 • wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w ramach konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”,
 • podnoszenie kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej,
 • zapewnienie usług asystenckich dla uczniów i innych działań sprzyjających zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • organizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów,
 • działania mające na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez: realizację szkoleń, wyposażenie placówki w odpowiednie pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały dydaktyczne dla uczniów
Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Partnerzy społeczni 23.02.2024-08.03.2024

Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe – Edukacja włączająca – Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

FEW Działanie 6.10
Aktywna integracja
Aktywizacja społeczno-zawodowa i integracja osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 31.05.2024-30.06.2024

WUP w Poznaniu

Krajowy Plan Odbudowy

PROGRAM NA CO? DLA KOGO? KIEDY?
KPO Działanie A1.2.1
Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności
przedsięwzięcia mające na celu rozszerzenie lub zmianę profilu działalności podmiotów (rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego), obejmujące:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. roboty budowalne, zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia nowych produktów/usług, zakup wartości niematerialnych i prawnych, nakłady na ograniczenie kosztochłonności prowadzonej działalności);
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych)
MŚP z sektorów: HoReCa, turystyka, kultura, które na podstawie doświadczeń w latach 2020-21 odnotowały spadek przychodów w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 I kwartał 2024

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

KPO Działanie A2.2.1.
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ
 • wsparcie wykorzystania surowców wtórnych;
 • inwestycje w zakresie infrastruktury B+R służące do opracowania technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, których celem będzie stworzenie bardziej wydajnej gospodarki;
 • inwestycje MSP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste
 • inwestycje umożliwiające zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;
 • inwestycje na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;
Przedsiębiorcy z sektora MSP II kwartał 2024 r.

PARP

KPO Działanie A2.2.1.
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ
 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • pomocy na projekty badawczo-rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe;
 • prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora.

dotyczące technologii odzysku materiałowego i zagospodarowania odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Konsorcja II kwartał 2024

NCBR

KPO Działanie B2.1.1
Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru
 • budowa elektrolizerów wykorzystujących energię OZE do produkcji wodoru,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru
 • budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie, zatłaczanie oraz użytkowanie
 • budowa urządzeń oraz infrastruktury niezbędnej do tankowania wodoru
 • budowa innowacyjnych jednostek transportowych zasilanych wodorem
przedsiębiorstwa 2024

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

poprawa sytuacji osób na zmieniającym się rynku pracy, rozwój edukacji i usług zdrowotnych
budżet: 18,8 mld zł

Planowane nabory: brak konkursów dla przedsiębiorców w harmonogramie na 2024 r.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy:

rozwoju e-usług, zwiększanie dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego, wzmacnianie cyberbezpieczeństwa oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa
budżet: 9,2 mld zł

Planowane nabory: brak konkursów dla przedsiębiorców w harmonogramie na 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej:
program dla 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego na rozwój biznesu, transportu, inwestycje w sieci energetyczne, ochronę środowiska i turystykę
budżet: 12,3 mld zł

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową:
wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących
budżet: 2,4 mld zł

Fundusze Europejskie dla Rybactwa:
wspólna polityka rybołówstwa, unijna polityka morska, zrównoważone rybołówstwo i ochrona żywych zasobów morza
budżet: 2,3 mld zł

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo:
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW)

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich:
działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięcia koordynacyjne
budżet: 2,5 mld zł

Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej):

międzynarodowe programy wspierające wymianę kulturową, współpracę naukową, biznesową i samorządową ponad granicami państw
budżet: 2,2 mld zł

Nabór: 20.03.2024-07.06.2024

Interreg Europe